Vedtatt av stiftelsesmøtet 3.11.2015. Sist endret på årsmøte 19.mars 2019.

1 Formål
Formål: Hjelpe familier og enslig ungdom i Ukraina. Foreningen skal: jobbe for å hjelpe mennesker i Ukraina.
fungere som kontakt mellom trengande i Ukraina og personer som vil hjelpe.
Arbeide med «0-profitt» tanken.

2 Organisatorisk tilknytning
Foreningen er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

3 Medlemmer
Medlemskap er opent for alle.

4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan ikkje motta honorar for sitt arbeid.

7 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

8 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: Behandle  årsmelding
Behandle foreningens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingenten
Vedta  budsjett
Velje styremedlemmer.

9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

10 Styret
Foreningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: Iverksette årsmøtets bestemmelser
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
Administrere og føre nødvendig kontroll foreningens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
Representere foreningen utad
Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

11 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

12 Oppløsning
«Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Overskytende midler skal ved oppløsning tilfalle en organisasjon med samme formål som Skattedirektoratet kan godkjenne.»