Harald Vågene frå Engesetdal i Skodje

brenn for å hjelpe det Ukrainske folket. Sidan 2009 har han engasjert seg i dette private hjelpearbeidet som etter kvart har kome inn i ordna forhold. Ein har no danna ei foreining og organisert arbeidet, slik at ein får gjort meir, og arbeidet vil verte meir strukturert og effektivt.

Besøker Ukraina

Harald Vågene har vore i Ukraina eit 2-sifra antall gonger personlig. Fleire har vært med på turane og inntrykka vore mange. Bilder er vel og bra. Bilder kan ikkje fullt ut formidle lidelsane og smertene som personane som er avbilda lyt leve under.

Kostnads-effektivt

Hjelpeorganisasjonar kjem lett i negativt søkelys. Ofte brukast det mykje til administrasjon m.m når ein gjev naudhjelp til store organisasjonar. Typisk er at det er ein sterkt utbygt organisasjon har heiltidstilsette og gjerne fleire toppleiarar som skal ha sine gode løner. Det blir hevda at så lite som 50-70 % av det ein gir, kjem fram til dei som verkeleg treng det.
      Vi klarer 95% og opp mot 99% av det vi får inn frem til mottager av hjelpen, Målet er 100%

Gåver & Pengestøtte

Foreininga har motteke store og små gåver til hjelpearbeidet. Om vi skulle få mykje pengar er vi no i stand til å realisere pengane i hjelp nesten omgåande. Med meir midlar kan vi gå ut litt breiare med å hjelpe fleire.

Fadderordninga avvikla

Andre modellar som har ei tidsavgrensing på hjelp har no erstatta ordninga og vi kan gi fleire hjelp. Ofte vil det være av dei som har vorte ramma av krise, til døme brannoffer og alvorleg sjuke. Vi vurderer om det i vinterhalvåret kan være aktuellt med nokre månader støtte for dei familiane som har det vanskeligast.

Alle arbeider gratis

Foreininga ”Familiehjelpen Ukraina” er tufta på prinsippet om at foreiniga sine tillitsvalde i Noreg  ikkje skal ha betaling for arbeidet sitt. Hjelparar i Ukraina arbeider gratis for ”Familiehjelpa”. Vi fører regnskap. Våre inntekter / utgifter kan dokumenterast. Du som giver skal være trygg på at mottager får mest mulig.
Vi klarer 95% og opp mot 99%.

Rusa nektast hjelp

Eit av grunnprinsippa til familiehjelpen er at ein ikkje skal støtte personar med rusproblem. I så fall vil ein kun støtte borna, f. eks. med gratis mat på skulen, nye klede, og andre nødvendige ting.

Starten på begynnelsen….. eller omvendt

Familiehjelpen Ukraina ble stiftet høsten 2015, men allerede i 2009 begynte mitt hjelpearbeid
i Ukraina. Dette skjedde mer eller mindre tilfeldig, og er en historie for seg selv uten
betydning for saken her….

bilde fra privat

LES MEIR

Til Ukraina med varevogn og tilhenger
I 2010 kjørte jeg til Ukraina med varevogn og tilhenger to ganger, senere ble det noen flere, men jeg fant tidlig ut at dette etter min mening ikke var rette måten å hjelpe på for meg. En tur dit kostet privatøkonomien minst 15 000 kroner + eventuelle utgifter for lasten. Turen tok i ren reisetid sirka 6 dager. En flybillett kostet da ca 4 000 tur retur og tok 5 timer hver vei i tillegg til noen timer kjøring der. Ved den måten kunne jeg med godt hjerte bruke minst 10 000 til å hjelpe på stedet. Ved å hjelpe med penger, ville jeg også samtidig hjelpe flere ganger for samme beløpet. Dette ved at produsenter og bedrifter der ville få tilsvarende større omsetning. Den gang kostet et par tykke lester der ca 16 kroner på markedet. Kunne jeg kjøpe de der, ville en bonde kunne selge mer ull, den som laget garn av ullen fikk litt arbeid, og de som strikket lestene og eventuelt solgte de, ville også ha litt mer arbeid. Med disse betraktningene fortsatte jeg hjelpen ved å bringe penger dit til de som trengte det.

Kimen til organisasjonen
Noen år ble offentlige etater sine prosjekt for syke og eldre støttet gjennom Lions, inntil de valgte å avslutte for å kunne bruke midlene mer lokalt i Norge. Dette var kimen til organisasjonen som jeg da startet sammen med to-tre andre. Med betraktningene over vil jeg presisere at det ikke er ment som noe negativt for de organisasjonene som den gang drev med å sende klær og nødhjelp dit. Hvis skal det gjøres, må det være mer profesjonelt enn det jeg drev med.
Begge deler er viktig!

Organisasjonen vår er landsomfattende
Etter en forsiktig start, der støtten kom fra venner, slektninger og andre som stolte på meg, har organisasjonen i dag vokst til det vi er nå. Organisasjonen er landsomfattende og brukte siste år over 900 000 til å hjelpe trengende i Ukraina. Vi er også godkjent av Facebook som humanitær organisasjon, og av staten som godkjent organisasjon for å kunne gi skattefritak for mottatte gaver.

Dette er et lite sammendrag av historien til arbeidet vi gjør, du kan lese litt til under bildene. Av mange tusen bilder fra disse årene, har jeg valgt ut noen få. Vi håper også at du fortsatt vil støtte oss etter denne orienteringen.

Fleire forstår verdien av å gje til organisasjonar som får hjelpa fram!

Hjelpeorganisasjonar kjem lett i negativt søkelys. Ofte brukast det mykje til administrasjon m.m når ein gjev naudhjelp til store organisasjonar. Typisk er at det er ein sterkt utbygt organisasjon har heiltidstilsette og gjerne fleire toppleiarar som skal ha sine gode løner. Det blir hevda at så lite som 50-70 % av det ein gir, kjem fram til dei som verkeleg treng det. Der har vi vår foreining ein fordel med at ingen tar imot løn slik at nesten alt kjem fram!

«Vi har ein del organisasjonar som driv hjelpearbeid på ideelt grunnlag, og desse har til vanleg svært lave utgifter»,
seier Harald Vågene, leiar i Familiehjelpen Ukraina.

Ofte er dette personleg kristne som bruker sine søsterorganisasjonar i andre land. Familiehjelpen Ukraina vert også drive av idealistar og alt som vert gjeve til foreningen kjem fram til dei trengande. Det som er spesielt for denne organisasjonen, er at hele summen som vert gjeve, vil gå til den familien som ein ønsker å hjelpe. Grunnen til dette er at organisasjonen har i sine vedtekter at ingen skal ha lønn for det arbeidet de utfører, og at organisasjonen skal drivast på 0-profitt basis. Frå ein beskjeden start i 2015 driv no foreningen hjelpearbeid på 3-4 forskjellige stader i Ukraina. Eit nett av svært gode kontaktar som ein har hatt samarbeid med i mange år, gjer at ein føler seg trygg på at alt kjem fram.

«Frå mitt første besøk der i 2009 og til no er det klart at eg har lært mange å kjenne og ikkje alt er like positivt», seier Vågene. Han legg til at det oftast er offentleg tilsette som prøver å tene litt ekstra på å vere uærlege. Dei har difor berre private kontakter.

Foreningen har det siste året fått svært mange nye givere, og ein har også utvida styret slik at ein har fem styremedlemmer og vara. På den måten får ein større kontaktflate og stadig fleire som kjenner til arbeidet. Vågene fortel at dei nytter om lag berre personleg kontakter, dei som kjenner til arbeidet fortel det til andre slik at endå fleire får vete om det. Familiehjelpen Ukraina prøver å hjelpe menneske som er særleg trengande og som står i fare for å hamne på gata utan hjelp.  Dette er gjerne familiar der det er barn eller einslege mødre med barn. Er der rusproblem i familien prøver organisasjonen å hjelpe barna, for eksempel med kler og skulesaker eller ved å betale for skulematen til barna.  

«Føre jula har vi i tillegg til den vanlege støtta også delt ut 100 matkasser til fattige familier,» seier Vågene til slutt og legg til at «vi hadde ein aksjon på Facebook som gav oss så mykje at vi kunne kjøpe mat, frukt og litt godsaker til barna i alle desse familiene».